اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ..... ( آيه 23 - سوره زمر )

استعداد های قرآنی
 
تفسیر
آموزش تفسیر فرمت گواهینامه آموزش های ترجمه و تفسیر
 
حفظ تخصصی
آموزش تخصصی حفظ قرآن كريم ضمائم

فرمت گواهينامه حفظ   5 جزء

فرمت گواهینامه حفظ تک جزء فرمت گواهینامه حفظ سور منتخب
 
قرائت تخصصی
آموزش تخصصی قرائت 4-7 فرمت گواهینامه های آموزش قرائات 4-7
 
مفاهیم تخصصی
ترجمه و مفاهیم تخصصی فرمت گواهینامه آموزش های ترجمه و مفاهیم قرآن کریم