اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ..... ( آيه 23 - سوره زمر )

تربيت معلم روخواني
شرايط ثبت نام در تربيت معلم روخواني:

شرايط اختصاصي:
1- دارا بودن گواهي پايان دوره قرائت قرآن كريم(سطح4)«گرايش تحقيق يا تدوير(ترتيل مصطلح)» و ترجمه و مفاهيم قرآن كريم(سطح2) يا قبولي در آزمونهاي ورودي معادل
2- قبولي در آزمون کتبی قواعد روخوانی و روانخوانی(حد نصاب نمره قبولی در این آزمون 16 از20 می باشد)
◙ تذكر1: داوطلباني كه از زمان صدورگواهينامه ايشان بيش از 2 سال سپري شده باشد مي‌بايست در آزمون معادل آزمون پايانيِ قرائت قرآن«سطح 4» شركت نمايند.
◙ تذكر2: در شرايط مساوي، اولويتها بر اساس ملاكهاي زير تعيين مي‌گردد:
1- دارا بودن سابقه تدريس در دوره های قرائت قرآن‌كريم(سطح 1و2).
2- دارا بودن گواهي‌نامه های فوق الذکر(قرائت (سطح4) و مفاهيم(سطح2)).
3- مدرك تحصيلي بالاتر.
4- دارا بودن رتبه‌هاي ممتاز (در مسابقات قرآني از جمله بين‌المللي، كشوري و استاني).
5- دارا بودن محفوظات قرآني.