اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ..... ( آيه 23 - سوره زمر )

تربيت معلم حفظ
شرايط ثبت نام در تربيت معلم حفظ:

شرايط اختصاصي:
1- دارا بودن حداقل تأييديه حفظ پنج‌جزء قرآن كريم(ارائه مدرك آزمون اعطاي مدرك تخصصي به حافظان در رشته حفظ 5 جزء يا بالاتر و يا برگزاري آزمون‌هاي ورودي معادل)
2- دارا بودن گواهينامه قرائت قرآن كريم (سطح4)«گرايش تدوير» و گواهينامه ترجمه و مفاهيم قرآن كريم (سطح3) يا قبولي در آزمونهاي ورودي معادل
3- قبولي در آزمون کتبی حفظ قرآن كريم (حد نصاب نمره قبولی در این آزمون 14 از20 می باشد)
تذكر: درشرايط مساوي، اولويتها بر اساس ملاكهاي زير تعيين مي‌گردد: 1- دارا بودن مدارك تخصصي درجات بالاتر در طرح اعطاي مدرك تخصصي به حفاظ 2- برخورداري از سابقه تدريس در دوره‌های آموزش حفظ قرآن كريم 3- دارا بودن محفوظات بيشتر 4- دارا بودن ساير مدارك تخصصي حفظ قرآن كريم 5- داشتن مدرك تحصيلي بالاتر 6- احراز رتبه‌هاي ممتاز در مسابقات قرآني از جمله بين‌المللي، كشوري و استاني.