اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ..... ( آيه 23 - سوره زمر )

اتحادیه موسسات قرآن و عترت استان همدان:

اين اتحاديه درشهریور ماه سال 1396 طی دستور العمل دبیرخانه رسیدگی به امور موسسات قرآنی مردمی کشور، به ادارات تبلیغات اسلامی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، اتحادیه مدغم که متشکل از دو اتحادیه موسسات قرآنی مردمی و اتحادیه تشکلهای فرهنگی قرآن وعترت در استان همدان بود، تشکیل و با دعوت از مدیران ونمایندگان کل موسسات وتشکلها ، مجمع عمومی مشترک برگزار شد و پس از کسب آرائ ماخوذه ، افراد ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند

 1. جواد سعیدی
 2. هاشم سعیدی شکوه
 3. رضا رجبی
 4. بنفشه منوچهری
 5. اعظم عارفی

 و همچنین افراد ذیل به عنوان بازرسان اصلی اتحادیه انتخاب شدند :

 1. محمدجواد مظفر پور
 2. مریم مینایی
 3. - لیلا ترکمان

این اتحادیه رسما از فردای همان روز کار را با جدیت شروع نمود و پس از تشکیل جلسات مکرر هیئت مدیره ، بالاخره اعضای هیئت رئیسه به این شرح انتخاب شدند :

 1. جواد سعیدی رئیس هیئت مدیره
 2. رضا رجبی نایب رئیس هیئت مدیره
 3. هاشم سعیدی شکوه به عنوان مدیرعامل اتحادیه

 

درحال حاضر تعداد 77 موسسه وتشکل قرانی مردمی عضو اتحادیه هستند که اسامی آنها در لينك زير آمده است: